เกี่ยวกับเรา

loei (8)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ขบวนการอีสานใหม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ภายหลังจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการรวมตัวของ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสาน ที่เผชิญปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย

 • กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กรณีปัญหาเหมืองแร่ทองคำ
 • กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กรณีปัญหาขุดเจาะปีโตเลียมบนบก
 •  กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีปัญหาขุดเจาะปีโตเลียมบนบก
 • กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กรณีปัญหาการพัฒนารอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น
 • กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กรณีปัญหาเหมืองแร่โปแตชและโรงไฟฟ้าชีวมวล
 • กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม(ดาวดิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
 • กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
 • กลุ่มนักวิชาการอิสระ

อีสานใหม่ทำอะไรอยู่บ้าง และมีเป้าหมายคืออะไร

 1. เผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาของโครงการพัฒนาของรัฐ – ทั้งที่รัฐควรให้เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านแต่กลับเป็นว่าประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
 2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกับเครือข่ายและพี่น้องชาวอีสานทั้งในระดับพื้นที่ และช่องทางออนไลน์ ผ่านงานเชิงข้อมูล งานวิชาการ-เสวนา งานวัฒนธรรม
 3. รณรงค์ให้ชะลอโครงการพัฒนาของรัฐที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือรับรู้ข้อมูล-ข้อเท็จจริง ผลกระทบอย่างครบถ้วนรอบด้านและโครงการการพัฒนาที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 4. รวบรวมข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้กระจายอำนาจจากรัฐส่วนกลางให้ท้องถิ่น, ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จ-ความจริงอย่างรอบด้านครบถ้วนและร่วมตัดสินใจ ก่อนที่จะมีการสร้างหรือดำเนินการใดๆ ของโครงการการพัฒนาของรัฐ

อีสานใหม่ต่างจากอีสานเก่าอย่างไร

อีสานใหม่จะสื่อถึงประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อการมีสิทธิเสรีภาพ เคารพความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา ภูมิภาคอีสานที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดอนาคตตัวเอง เข้าถึงโอกาสทางสังคมทั้งในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม อีสานที่จะไม่สยบยอมต่ออำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม

อีสานใหม่กระจายอำนาจให้ประชาชน จะต่างจากอีสานเก่าที่ถูกอำนาจรัฐกดขี่ สร้างภาพลักษณ์ให้คนอีสานโง่ จน เจ็บ แล้วยัดเยียดวาทะกรรมการพัฒนาโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม หรือคำนึงถึงความต้องการหรือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งยังถูกละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนจากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชนตลอดมา

พวกเราอยากเห็น “คนอีสานมีอำนาจมีสิทธิกำหนดอนาคตของตัวเอง” หมายถึง ประชาชนชาวอีสานมีสิทธิและอำนาจในการตัดสินใจ ทั้งประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางสิทธิเสรีภาพ ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยปราศจากอำนาจครอบงำหรือบีบบังคับจากอำนาจรัฐส่วนกลางหรืออำนาจเผด็จการทหาร

“อีสานใหม่ อีสานที่จะไม่สยบยอม อีสานใหม่กระจายอำนาจ”

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง