กรณีปัญหาการการขุดเจาะปิโตรเลียม : บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Namoon (12)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ชุมชน

บ้านนามูล เป็นชุมชนใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งไม่นาน เดิมเป็นพื้นที่ป่า เรียกว่าดงมูล มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนคอมมิวนิสต์เดิม ชาวบ้านเริ่มเข้ามาตั้งชุมชนเมื่อปี 2510 โดยพ่อสวนเป็นคนที่เข้ามาอยู่เป็นคนแรกๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อื่น เช่น เพชรบูรณ์ ขอนแก่น หนองสองห้อง เดิมบ้านนามูลอยู่ในตำบลหนองโก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลดูนสาด ความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับคอมมิวนิสต์เป็นไปด้วยดี

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในบ้านนามูลประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมมีการปลูกมีการปลูก แตง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปอ ต่อมาช่วง พ.ศ. 2536 เริ่มมีการปลูกยางในพื้นที่ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ปลูกยาง อ้อย มัน ข้าว กล้วย ผลไม้บางส่วน(ลำไย มะขาม น้อยหน่า มะม่วง) เลี้ยงสัตว์บ้าง เช่น เลี้ยงวัว ทั้งวัวเนื้อและวัวนม หมู ไก่บ้าน

ทรัพยากรในชุมชน

ดิน – ดินบริเวณบ้านนามูลเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว น้ำ – แหล่งน้ำที่สำคัญของบ้านนามูล ได้แก่ ห้วยสายบาตร ลำหนองแสน (กำลังลอกห้วย) และสระสาธารณะหมู่ 4 ป่า – ป่าไม้ ป่าหลังภู ป่ายูคา โคกภูเค็ง ภูขาด ภูฮัง ภูโน ชาวบ้านเข้าไปใช้ทรัพยากรในชุมชนได้แก่ เก็บหน่อไม้ เห็ด (เห็ดปลวก เห็ดตะไค เห็ดระโงก เห็ดเกษตร)

ปฏิทินการเพาะปลูก/บุญประเพณี

เดือน บุญประเพณี การเพาะปลูก
มกราคม
 • บุญปีใหม่
 • ผ้าป่า
 • กรีดยาง
 • ปิดหน้ายาง
กุมภาพันธ์
 • บุญข้าวจี่
 • มาฆบูชา
 • ปิดหน้ายาง
 • หว่านกล้าพริก
 • ตัดอ้อย
มีนาคม
 • บุญผะเหวด
 • เก็บปอเทือง
เมษายน
 • บุญสงกรานต์ –ประมาณวันที่  17 หรือ 20 เมษายน
 • บุญวันเกิดเจ้าอาวาสวัด

 

 • ปลูกมัน(หากมีฝนตก)
 • พริก(หากมีฝนตก)
 • เปิดหน้ายาง
พฤษภาคม
 • บุญบั้งไฟ
 • บุญเบิกบ้าน
 • ปลูกมัน(หากมีฝนตก)
 • พริก(หากมีฝนตก)
 • เปิดหน้ายาง
มิถุนายน
 • บุญบั้งไฟ
 • วันวิสาขะ
 • ข้าว,ตกกล้า,หว่านข้าว
 • กรีดยาง
กรกฎาคม
 • บุญเข้าพรรษา
 • อาสาฬหบูชา
 • ดำนา , หว่านข้าว
 • กรีดยาง
สิงหาคม
 • บุญข้าวประดับดิน แรม 14 ค่ำเดือน 9
 • ทอดเทียน
 • ดำนา
 • เก็บพริก
 • กรีดยาง
กันยายน
 • บุญข้าวสารท 15 ค่ำ เดือน 10
 • เก็บพริก
 • กรีดยาง
ตุลาคม
 • บุญออกพรรษา
 • บุญกฐิน
 • กรีดยาง
 • ปลูกอ้อย
 • ตัดอ้อยที่ปลูกครบ1ปี
 • เริ่มเก็บเกี่ยว
พฤศจิกายน
 • บุญกฐิน
 • ลอยกระทง
 • เกี่ยวข้าว
 • ตัดอ้อย
 • กรีดยาง
ธันวาคม
 • บุญกฐิน
 • งานประจำปี วันสถาปนาโรงเรียนบ้านนามูล 28-29 ธันวาคม
 • ทำบุญปีใหม่ 31 ธันวาคม
 • กรีดยาง
 • ปลูกถั่วเหลือง
 • ปอเทือง
 • ตัดอ้อย
หมายเหตุ
 • กล้วยจะปลูกในหน้าฝน
 • การเพาะปลูกพืชบางชนิดจะไม่เจาะจงเดือนโดยจะเริ่มเมื่อฝนตก

ไทม์ไลน์การต่อสู้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้รับการสัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม หลุ่มเจาะดงมูล บี (DM-B) แปลงสัมปทาน L27/43 ซึ่งอยู่ในเขต ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2546 ทั้งนี้บริษัทได้รับการอนุมัติผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557 ซึ่งในการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดสองครั้ง แต่ชาวบ้านในพื้นที่กับไม่มีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าว มีเพียงกลุ่มผู้นำชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เท่านั้นที่เข้าไปมีส่วนร่วม

ขณะเดียวกันบริษัทฯได้เข้ามาจัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านรับรู้ทั้งหมด 3 ครั้งโดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 ซึ่งในเวทีวันนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้ เนื่องจากบริษัทเพียงแต่เข้ามาชี้แจง และแจ้งว่าจะขนย้ายอุปกรณ์เข้าในพื้นที่แต่เพียงเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2558 ได้มีการจัดเวทีขึ้นอีกครั้ง ในเวทีครั้งนี้ได้มีความพยายามสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้าน และบริษัทฯ ในเรื่องของการให้ค่าชดเชย การเยียวยาผลกระทบ การจัดตั้งกองทุน แต่ก็ยังหาข้อสรุปตกลงกันไม่ได้ และครั้งสุดท้ายได้มีการจัดเวทีเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2558 โดยข้อสรุปในเวทีครั้งนั้นได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อดูแลการ สำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ ประกอบตัวตัวแทนจากภาครัฐ บริษัท และภาคประชาชน ซึ่งคือผู้ใหญ่บ้าน และกำนันในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดเวทีในแต่ละครั้งทาง กอ.รมน. จ.ขอนแก่น ได้เข้ามาดูแลการจัดเวทีตลอดงาน

สรุปสถานการณ์ชะตากรรมของชาวบ้านนามูล – ดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นภายใต้เงื้อมมือเผด็จการ ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้ามาดำเนินการติดประกาศ โดยมีความว่า “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานขอแจ้งให้ประชาชนชาวตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทราบว่า ทางราชการได้อนุญาตให้ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ทำการขนย้ายอุปกรณ์สำหรับขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าในพื้นที่แปลงสำรวจ L27/43 หลุมดงมูล-บี (ดงมูล-5) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะนำมาวางและติดตั้งในพื้นที่ โดยจะมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ โดยจังหวัดขอนแก่นและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนภาคประชาชน โดยชาวบ้านตำบลดูนสาด และผู้แทนบริษัทฯ ร่วมดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานรวมถึงพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป (ลงชื่อ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีคำสั่งชะลอการดำเนินโครงการทั้งหมดในพื้นที่ไว้ก่อน แต่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ยังคงให้ทุกฝ่ายเดินหน้า รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น ถึงกับกล่าวในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุดว่า ถ้าชาวบ้านพูดไม่ฟังจะต้องใช้กฎอัยการศึก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 07.30 น. รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้พยายามเข้ามาในแปลงขุดเจาะดงมูล ซึ่งอยู่ในตำบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น แต่รถขุนเจาะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด ขอตรวจสอบใบอนุญาตขนย้าย

เวลาประมาณ 09.40 น. มีทหารนอกเครื่องแบบ 1 คน เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านที่เฝ้าระวังพื้นที่ และล่าสุดมีรถกระบะที่มีทหารนอกเครื่องแบบเข้ามาในพื้นที่ ประมาณ 4 คัน

เวลาประมาณ 12.30 น. รถกระบะบรรทุกทหารนอกเครื่องแบบเข้าตระเวนรอบหมู่บ้าน ถ่ายรูปชาวบ้าน และมีคำขู่เรื่องการใช้กำลังบังคับไม่ให้ชาวบ้านขัดขวางการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม

เวลาประมาณ 19.00 น. ปลัดอำเภอกระนวน ตำรวจ ทหาร และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กว่า 20 นาย พร้อมรถตำรวจ 6 คัน เข้าพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ แจ้งว่าจะต้องขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปขัดขวาง

ภาพโดย : เริงฤทธิ์ คงเมือง
ภาพโดย : เริงฤทธิ์ คงเมือง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 09.00 น. มีตำรวจประมาณ 10 นาย พร้อมรถตำรวจ จำนวน 2 คัน เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้บริษัททำการขนย้ายเครื่องจักร และบอกให้ชาวบ้านยืนรวมตัวกันเพื่อต้อนรับบริษัท แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย จึงขอให้มีการเจรจากันแทน ทางตำรวจจึงขอกลับไปคุยกับบริษัทก่อน

เวลาประมาณ 09.40 น. พนักงานของบริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัด เข้าประจำตามแยกของถนนในหมู่บ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช่ในการขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประจำที่วัดและหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ให้ของบริษัทฯ

เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระนวน เข้ามาเจรจาและแจ้งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตัวแทนบริษัทจะเข้ามาเจรจาพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาด

เวลาประมาณ 10:55 น. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณหนึ่งกองร้อยกำลังเดินแถวเข้ามาในหมู่บ้าน พร้อมกับกระบองและโล่ เพื่อจะเคลียทางให้รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปหลุมขุดเจาะ ในขณะที่รถขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมกว่า 10 คันจอดเตรียมความพร้อมบริเวณหน้าค่ายเปรมติณสูลลานนท์รอเตรียมการขนย้ายอุปกรณ์ พร้อมกันนั้นตำรวจได้สนธิกำลัง เพื่อจะเคลียทางให้ทางบริษัท อพิโก้ฯ ขนย้ายเครื่องจักรในการขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปหลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 11.10 น. บริษัทฯ ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. เข้าเจรจากับชาวบ้าน เพื่อขอเปิดทางให้รถขับผ่านหมู่บ้านเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะในพื้นที่โครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม ซึ่งชาวบ้านพยายามยื่นหนังสือคัดค้าน แต่ไม่มีบุคคลใดเซ็นรับหนังสือดังกล่าว

เวลาประมาณ 11.45 น. บริษัทอพิโก้ฯ ได้ขนอุปกรณ์เข้าในพื้นที่สัมปทานเรียบร้อยแล้ว โดยการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในและนอกเครื่องแบบ ทั้งนี้มีกล่าวอ้างกับกลุ่มคนในพื้นที่ว่าหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้จะดำเนินการใช้กฎอัยการศึกเข้ามาควบคุม

เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งขบวนเตรียมพร้อมเคลียร์เส้นทางให้บริษัทบริษัท อพิโก้ฯ เข้ามาขนอุปกรณ์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ชาวบ้านได้มีการทวงถามถึงหนังสือคัดค้าน ที่ได้ส่งไปในตอนกลางวันว่ามีการตอบรับมาหรือไม่ พี่น้องหลายคนทวงถามถึงกระบวนเข้ามาที่ผิดปกติในครั้งนี้ เพราะไม่มีการบอกหรือแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งที่ใน EIA ได้ระบุไว้ว่า หากมีการขนย้ายอุปกรณ์ต้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ก่อนอย่างน้อย 15 วัน และที่สำคัญก็คือกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ ยังอยู่ในกระบวนการของศาลปกครอง เหตุใดทางบริษัทยังดึงดันที่จะขนย้ายทั้งที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาออกมา เมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ทั้งจากทางตำรวจ และ กอร.มน. ชาวบ้านจึงยังยืนยันที่จะคัดค้าน ทางตำรวจจึงอ้างว่า หากชาวบ้านยังไม่ยินยอมทางตำรวจก็จำเป็นต้องใช้กำลังในการอำนวยความสะดวกแก่บริษัท อพิโก้ฯ จึงมีคำสั่งให้มีการตั้งขบวนเพื่อเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าขวางการขนย้ายอุปกรณ์ของทางบริษัท อพิโก้ฯ รถขนอุปกรณ์ดังกล่าว จึงสามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้ในที่สุด ท่ามกลางเสียงคัดค้าน และคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่มายืนคัดค้านการขนย้ายอุปกรณ์ของบริษัท อพิโก้ฯ อยู่สองข้างถนน

ภาพโดย : กุ๊กไก่ อาร์ตเลนส์
ภาพโดย : กุ๊กไก่ อาร์ตเลนส์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 11.30 น. รถขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ที่ขนอุปกรณ์เข้ามา เมื่อวาน (13 ก พ 58) ได้เดินทางกลับออกไปจากพื้นที่ เพื่อขนอุปกรณ์เข้าอีกรอบ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องขับไล่ของชาวบ้านนามูลที่คัดค้านการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุม ดงมูล 5 ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เวลาประมาณ 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พร้อมกับกลุ่มคนที่แต่งกายอำพลางใบหน้า จากบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด มายังบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านรวมตัวทำกิจกรรม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบ้านนามูล ดูนสาด เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มุ่งหน้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ก็พร้อมใจกันนั่งสวดมนต์ แผ่เมตตา กลางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านหยุดขัดขวาง ด้านชาวบ้านก็ทวงถามถึงหนังสือที่ได้ยืนไปเมื่อวานว่ายังไม่มีการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ย้ำว่าตามมาตรการขนย้ายอุปกรณ์ใน รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำเป็นต้องแจ้งการขนย้ายอุปกรณ์ล่วงหน้า 15 วัน ให้ชุมชนได้รับทราบ แต่ครั้งนี้กลับไม่มีการดำเนินการตามมาตรการใน EIA จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียก ตัวแทนบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กลับไม่มีคำตอบให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบริษัท แจ้งว่าจะกลับไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางต่อไป ส่วนชาวบ้านได้รวมตัวทำกิจกรรมกลางถนน อย่างต่อเนื่อง กินข้าวกลางถนน วาดภาพชุมชน รวมทั้งกินข้าว

เวลาประมาณ 14.30 น. บริษัทนำรถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม จำนวน 12 คัน เข้ามาจอดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด รอขนผ่านเข้าไปยังหลุมขุดเจาะ ในระหว่างนั้น มีชายอยู่ในอาการมึนเมาเข้ามาป่วนชาวบ้านที่นั่งคัดค้าน อยู่เป็นระยะ

เวลาประมาณ 15.20 น. ชาวบ้านนั่งสวดมนต์ วาดภาพ คัดค้านการขนย้ายอุปกรณ์ที่ไม่ชอบธรรม ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกองกำลังเตรียมอำนวยความสะดวกให้บริษัท

เวลาประมาณ 16.30 น. รถพ่วงวิ่งด้วยความเร็วพุ่งเข้าหา เด็ก ผู้หญิง คนแก่ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากที่มาอำนวยความสะดวกให้รถบริษัทของขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม แต่กลับอ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เวลาประมาณ 17.09 น. ปลัดอำเภอกระนวน เข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านเปิดทางให้บริษัทขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปในพื้นที่หลุมเจาะ โดยอ้างว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีคำสั่งไม่ให้ทำการขุดเจาะ แต่ขอให้บริษัทนำอุปกรณ์เข้าไปวางในพื้นที่หลุมเจาะ ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ยินยอมและได้ทวงถามถึงมาตรการใน EIA อีกครั้ง ว่าหากบริษัทไม่ได้ทำตามข้อกำหนด เหตุใดเจ้าหน้าที่ของรัฐยังปล่อยให้มีขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง เมื่อชาวบ้านยืนยันว่าไม่ยินยอม ปลัดอำเภอกระนวนจึงแจ้งว่า จะให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยเหนือใช้กฎอัยการศึกอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท

เวลาประมาณ 18.15 น. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และและกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เคลื่อนกำลังไปที่วัดดงมูลพุฒาวาส และให้รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม จำนวน 12 คัน กลับไปรอที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์

ภาพโดย : กุ๊กไก่ อาร์ตเลนส์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 14.50 น. สันติบาล จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านนามูล-ดูนสาด มาคุยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูสาด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 06.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ตำบลดูนสาด รถขนอุปกรณ์ 25 คัน จอดรอพร้อมขนย้ายเข้าพื้นที่หลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 7.30 น. กลุ่มคนใช้คลุมผ้าผิดบังใบหน้า ประมาณ 30 คน เดินมุ่งหน้ามายังสี่แยกจุดที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด รวมตัวกัน ทำให้ชาวบ้านกังวลถึงความปลอดภัย จึงยังไม่กล้านั่งสวดมนต์ที่ถนน

ต่อมามีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คัน ขับมาจอดจุดที่ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้าน และจัดแถวสองข้างทางกันชาวบ้านออกจากถนน

ในเวลาต่อมามี รอง ผอ.กอ.รมน. ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านโดยบอกกับชาวบ้านว่า ให้อยู่ในความสงบ ถึงจะมีการขนอุปกรณ์เข้าไปก็ยังไม่ขุดเจาะตอนนี้ เมื่อรถขนอุปกรณ์เคลื่อนเข้ามากลุ่มคนใช้คลุมผ้าผิดบังใบหน้า ตำรวจ กองกำลังควบคุมฝูงชน และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ได้คล้องแขนเข้ามายืนเรียงแถวเต็มทั้งสองข้างถนนประมาณเกือบ 200 คน กั้นชาวบ้านให้ออกจากถนน เพื่อให้ขบวนรถขนอุปกรณ์เครื่องจักรขุดเจาะผ่านเข้าไปอย่างสะดวก ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ เสียงร้องขอความเห็นใจ บ้างก็ก่นด่าด้วยความคับแค้นใจ ที่ถูกกดขี่ บังคับด้วยกำลังคน ทั้งที่ไม่ยินยอม แต่ก็ไม่อาจต้านทานกองกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้

เวลาประมาณ 08.00 น. พ.อ.จตุรพงศ์ รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น บัญชาการกองกำลังตำรวจ และ กองอาสารักษาดินแดน (อส) กว่า 200 นาย ในการเคลียร์เส้นทางให้บริษัท อพิโก้ฯ นำรถบรรทุกอุปกรณ์ประมาณ 20 คัน ผ่านเข้าพื้นที่ขุดเจาะได้สำเร็จ พร้อมทั้ง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอกระนวน ร่วมอำนวยการ ด้านชาวบ้านไม่ต้องการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จึงทำกิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยน้ำตา และอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่อยู่ข้างถนน

เวลาประมาณ 13.00 น. ชาวบ้านทำพิธีฌาปนกิจหุ่นเจ้าหน้าที่ที่ใช้กองกำลังและอำนาจทรัพยากรของรัฐสนับสนุนกลุ่มนายทุน กดขี่ชาวบ้าน ก่อนจะอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้าน และประณามหน่วยงานภาครัฐ จากนั้น ก็ร้องเพลง เจาะใจดงมูล ร่วมกัน สร้างพลังใจให้กัน

เวลาประมาณ 14.55 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดน (อส) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. คุ้มครองขบวนรถขนอุปกรณ์กลับไปขนอุปกรณ์เพื่อนำเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง

เวลาประมาณ 14.47 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์กลับออกมาจากพื้นที่หลุมเจาะ ดงมูล 5 เพื่อไปขนอุปกรณ์อีกรอบ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์

เวลาประมาณ 14.47 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดน (อส) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ซึ่งค่อยคุ้มกันบริษัท อพิโก้ เคลื่อนไหวอีกครั้ง ชาวบ้านรวมตัวสวดมนต์ แผ่เมตตาเช่นกัน

ภาพโดย : กุ๊กไก่ อาร์ตเลนส์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เช้าวันนี้ 17 ก.พ. “อีแม่ธรณีเอ้ย..เพิ่นสิเอาสารพิษมาทิ่มใส่อีแม่แล้วเด้อ อย่ายอมมันเด้อ” ชาวบ้านหนึ่งในผู้คัดค้านการเข้ามาขุดเจาะก็าซธรรมชาติบริษัท อพิโก้ ขึ้นท่ามกลางเสียงร่ำไห้และตะโกนขับไล่ โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน (อส) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ซึ่งค่อยคุ้มกันบริษัท อพิโก้ ขนอุปกรณ์ขุดเจาะเข้าพื้นที่หลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 08.05 น. ข่าวการขนอุปกรณ์ยังสร้างความกังวลให้ชาวบ้าน จ่งรวมตัวกันสวดมนต์เพื่อปกป้องชุมชนจากการขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม

เวลาประมาณ 09.10 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์ของบริษัท อพิโก้ฯ เคลื่อนออกจากหน้าค่ายเปรมติณสูลานนท์ มุ่งหน้าตำบลดูนสาด

เวลาประมาณ 09.36 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร และกองอาสารักษาดินแดน (อส) เดินทยอยเข้ามายังจุดที่ชาวบ้านสวดมนต์

เวลาประมาณ 09.40 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์โดยกองกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ อำนวยความสะดวกให้บริษัท ท่ามกลางเสียงร้องไห้ เสียงสวดมนต์ เป็นเรื่องที่เกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในวันที่ไร้ความเป็นธรรม

เวลาประมาณ 12.20 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์กลับไปเพื่อขนมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ โดยมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยคุ้มกัน ไม่ให้ชาวบ้านมือเปล่าเข้าไปขัดขวาง