กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย : แถลง 5 ปี วันขนแร่ด้วยอำนาจเถื่อน

loei-mining12
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

แถลงการณ์กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศที่บริสุทธิ์ น้ำสะอาด ระบบนิเวศน์เอื้อต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และสัตว์ คือ ความต้องการของมวลมนุษยชาติ พันธสัญญาต่อประชาคมโลกระบุไว้ว่า การประกอบการธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม Green Business โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตสิ่งเพื่อสนองความอยากในสังคมโลก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่ จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มิใช่สร้างภาระให้กับชุมชน รัฐบาลต้องแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน

พฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบของบริษัทผู้ผลิตต่อชุมชนชุมชนอย่างขาดจิตสำนึก อย่างกรณีบริษัทเหมืองแร่ที่เข้ามาขุดทรัพยากรธรรมชาติ ในตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นอกจากทำลายสิ่งแวดล้อม ปล่อยสารเคมีปนเปื้อนลงไร่นาและแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนของชาวบ้านผู้อาศัยอยู่รอบบริเวณเหมืองแร่แล้ว ยังไม่ยอมรับข้อร้องเรียกในการดูแลประชาชน การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มิหน่ำซ้ำยังมีการละเมิดด้วยวาจา ข่มขู่คุกคาม และถึงขั้นทำร้ายร่างกายด้วยการจับคุม ซ้อม ตี เพื่อให้เกิดความกลัว ในคืนวันที่ 15 พ.ค. 2557 อันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ขอประณามความชั่วร้าย ผู้รับจ้าง และ ว่าจ้าง ขนแร่ครั้งนี้ ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราจะสื่อสารต่อองค์กรภายนอกเพื่อเฝ้าติดตาม การละเมิดสิทธิทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ถึงค่ำคืน 15 พ.ค.2557 สร้างความตระหนักให้รัฐบาล รู้สึกละอาย เพราะเป็นผู้อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ เครือข่ายภาคีสิทธิมนุษย์สากลร่วมประณามการละเมิดสิทธิในค่ำคืน ขนแร่เถื่อน องค์กรด้านสิทธิมนุษย์โลกบาลทำหนังสือตักเตือนรัฐบาล เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ต้องดูแลประชาชนให้อยู่อย่างมีศักดิศรีอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการคุ้มครองคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม สังคมที่ปราศจากความเป็นประชาธิปไตย บนพื้นฐานความเท่าเทียมเป็นธรรม พี่น้องต้องไม่เจ็บฟรีต้องเรียกศักดิ์ศรีคืนมา,

สิ่งแวดล้อมของเราต้องกลับคืนมา เราจะร่วมกับพรรคสามัญชนหรือพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่มีอุดมการณ์ทิศทางเดียวกับพรรคสามัญชน ในการแก้ไขกฎหมายแร่ 2560 และผลักดันแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังจากการเลิกการประกอบกิจการเหมืองแร่ รวมถึงการสนับสนุนการแก้ไข กฎหมาย เพื่อให้เกิดนโยบายการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างประชาธิปไตยรากฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและร่วมกำหนดนโยบาย
เรากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ไม่ยอมรับ พ.ร.บ แร่ ปี 2560 และไม่ยอมรับกระบวนการใดๆ ที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่ เราจะต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อการดูแลทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ถูกนายทุนทำลาย รักษาไว้อนุชนคนรุ่นหลังได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน เราจะร่วมกันกำหนดอนาคตของตนเอง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน
และผู้ก่อตั้งพรรคสามัญชน 15 พฤษภาคม 62

แถลงการณ์กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดแถลง 5 ปี วันขนแร่ด้วยอำนาจเถื่อน