5 ทศวรรษแห่งความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม หยุดการพัฒนาที่อีสานไม่ต้องการ

thairesourcesenvirontment
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

คำประกาศเจตนารมณ์
5 ทศวรรษแห่งความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม หยุดการพัฒนาที่อีสานไม่ต้องการ
______________________

ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยข้าวปลาอาหาร ด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท้องทุ่ง ป่าบุ่งป่าทาม หนองน้ำ ป่าไม้และแม่น้ำ กระจายอยู่ทุกพื้นที่ และชุมชนมีการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับนิเวศ

แต่ในช่วงแผนพัฒนาอีสาน พ.ศ. 2505 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานถูกเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจแบบตลาดทุนนิยมโลกที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเลี้ยงชีพให้เป็นการผลิตเพื่อการค้า กว่า 5 ทศวรรษ อีสานได้เห็นแล้วว่า การพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหลายๆ ด้าน ทำให้คนอีสานยังคงยากจนที่สุดในประเทศ

ประกอบกับปัจจุบันจากการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมมายังอีสาน ทำให้เกิดการขยายฐานการทำงานในเรื่องอื่นๆตามมา ทั้งระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่และโรงโม่หิน การสร้างเขื่อน การผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพและไบโอฮับ การพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ รวมถึงการรุกเข้ามาของจีนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนอีสานมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นแสดงถึงเจตนารมณ์ในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนและปัจจัยที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำรงอยู่ของคนอีสาน และเพื่อปกป้องวิถีชีวิตและสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง พี่น้องเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน จึงพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันดังนี้

1) พวกเราขอเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมีศักดิ์ศรี เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมมือร่วมใจสู่ปฏิบัติการ และขยายผลสร้างพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

2) พวกเราปฏิเสธการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมและไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

3) พวกเราจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชน และทบทวนแก้ไขนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความเหลื่อมล้ำ

4) พวกเราจะเชื่อมร้อยเครือข่ายคนอีสาน เพื่อสร้างพลังในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าให้คงอยู่ ดึงศักยภาพของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีวัฒนธรรม และภูมินิเวศของแต่ละชุมชน นำสู่การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อเป็นมรดกของคนอีสานต่อไป

ด้วยความศรัทธาบนฐานของทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสาน

คำประกาศเจตนารมณ์5 ทศวรรษแห่งความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม หยุดการพัฒนาที่อีสานไม่ต้องการ______________________ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยข้าวปลาอาหาร ด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท้องทุ่ง ป่าบุ่งป่าทาม หนองน้ำ ป่าไม้และแม่น้ำ กระจายอยู่ทุกพื้นที่ และชุมชนมีการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับนิเวศ.แต่ในช่วงแผนพัฒนาอีสาน พ.ศ. 2505 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานถูกเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจแบบตลาดทุนนิยมโลกที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเลี้ยงชีพให้เป็นการผลิตเพื่อการค้า กว่า 5 ทศวรรษ อีสานได้เห็นแล้วว่า การพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหลายๆ ด้าน ทำให้คนอีสานยังคงยากจนที่สุดในประเทศ .ประกอบกับปัจจุบันจากการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมมายังอีสาน ทำให้เกิดการขยายฐานการทำงานในเรื่องอื่นๆตามมา ทั้งระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่และโรงโม่หิน การสร้างเขื่อน การผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพและไบโอฮับ การพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ รวมถึงการรุกเข้ามาของจีนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนอีสานมากยิ่งขึ้น.เพื่อเป็นแสดงถึงเจตนารมณ์ในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนและปัจจัยที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำรงอยู่ของคนอีสาน และเพื่อปกป้องวิถีชีวิตและสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง พี่น้องเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน จึงพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันดังนี้.1) พวกเราขอเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมีศักดิ์ศรี เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมมือร่วมใจสู่ปฏิบัติการ และขยายผลสร้างพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน .2) พวกเราปฏิเสธการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมและไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน .3) พวกเราจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชน และทบทวนแก้ไขนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความเหลื่อมล้ำ .4) พวกเราจะเชื่อมร้อยเครือข่ายคนอีสาน เพื่อสร้างพลังในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าให้คงอยู่ ดึงศักยภาพของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีวัฒนธรรม และภูมินิเวศของแต่ละชุมชน นำสู่การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อเป็นมรดกของคนอีสานต่อไป.ด้วยความศรัทธาบนฐานของทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสาน.ประกาศไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.เมือง จ.ขอนแก่น#เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน#อีสานใหม่สตูดิโอ #อีสานใหม่กระจายอำนาจ

โพสต์โดย ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประกาศไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.เมือง จ.ขอนแก่น