Day: May 21, 2019

รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ l อีสาน : การเมืองการปกครอง พลวัตของชุมชน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนอกชุมชน 

การกำหนดอนาคตตัวเอง อาจต้องกลับไปมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงบรรยากาศแบบนี้?