Tag: กฎหมายผังเมือง

รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ l อีสาน : การเมืองการปกครอง พลวัตของชุมชน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนอกชุมชน 

การกำหนดอนาคตตัวเอง อาจต้องกลับไปมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงบรรยากาศแบบนี้?