Tag: การจัดการน้ำ

‘หยุดรวมศูนย์อำนาจจัดการน้ำไว้ที่รัฐ’ เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีเสนอยกเลิก พ.ร.บ.น้ำ

ปัญหาทรัพยากรน้ำ เป็นเรื่องความล้มเหลวของรัฐที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการจัดหาน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ จนละเลยการพัฒนาระบบชลประทานย่อยในระดับไร่นา