Tag: ประชาธิปไตย

‘อีสานใหม่’ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์-ประกาศแก้ รธน.กับทุกเครือข่ายที่ยึดหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ60 ไม่มีความชอบธรรม ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม อีสานใหม่และเครือข่ายจึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน